Privacy and Security Policy

Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Son güncelleme: 02.10.2021

Novus Medya ve Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin korunması için her türlü teknik ve idari tedbiri aldığımızı bildirir, bu hususta sizleri de bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu

Şirket, KVKK madde 3’te tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2. İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde açık rızanıza dayanarak aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir:

Şirketimize ait novuswriter.ai adresindeki web sitemizin üyelik oluşturma veya bize ulaşın kısmından bilgi girişi yapılmak suretiyle paylaşılabilecek kişisel veriler, kullanıcı üyeliklerinin oluşturulması, talep ve şikâyetlerin oluşturulması ve yönetimi, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), veri sahibinin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırması, sağladığımız hizmetlere ilişkin hataların giderilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Bu internet sitesinde toplanan tüm bilgilerin sahibi Şirket’imizdir.

3. İşlenen kişisel veriler

İşlenecek kişisel veriler üyelik oluşturmanız halinde açık rızanız ile paylaştığınız e-posta adresiniz, adınız ve soyadınız; talep veya şikayette bulunmak amacıyla bize ulaşmanız halinde bunların yönetilmesi için gerekli ad, soyad, iletişim bilgisi ve isteğinizin niteliğine bağlı olarak gerekli olabilecek diğer veriler; işbirliği amacıyla bize iletişime geçmemiz halinde sürecin yürütülmesi için gerekli ad, soyad, iletişim bilgisi ve işbirliğinin niteliğine bağlı olarak gerekli olabilecek diğer veriler; tarayıcı ayarlarınızdan ve sitemize girdiğinizde karşınıza çıkan pop-up bildirim alanından izin verdiğiniz çerezlerdir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişiselverilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, hizmet aldığımız üçüncü kişiler ve resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Bu taraflar, özellikle aşağıdakiler olacaktır:

-      İş ortaklarımız ile,

-      Çalışmakta olduğumuz bilgi işlem tedarikçileri ile,

-      Kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı olduğu durumlarla ilgili olarak söz konusu mevzuat kapsamında kişisel verileri toplayabilir. Aynı zamanda Şirket, yürürlükteki yasaların ihlal edildiğini fark eder veya kamu düzenini bozmaya ya da suç işlemeye yönelik veya ahlaki değerlere aykırı birtakım faaliyetlerden şüphe ederse, ilgili yargı makamlarıyla ve/veya idari makamlar ile derhal iletişime geçebilir ve söz konusu makamların bu tür davranışları soruşturmak için isteyebilecekleri bilgileri ve kişisel verileri kendileriyle paylaşabilir.

Açık rızanıza dayanarak topladığımız veriler teknik sebeplerle yurtdışında bulunan sunucularda depolanmaktadır. Ayrıca server hizmetini aldığımız iş ortağımız da yurtdışında mukimdir. Dolayısıyla topladığımız veriler yalnızca bu amaç ve kişilerle sınırlı olmak üzere yurtıdışına aktarılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

5. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz hizmetlerimizden faydalanmanız halinde elektronik ortamda; bizimle iletişime geçmeniz halinde tercih ettiğiniz iletişim kanalına bağlı olarak diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir.

6. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

-      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-      KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

7. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

8. Aydınlatma Metnindeki Değişiklikler

Şirket, işbu aydınlatma metni hükümlerini işlenen verilerde değişikler meydana geldiği takdirde güncelleyerek değiştirebilir. Son güncelleme: 02.10.2021

 

 

Copyright © 2021 Novus Inc. All Rights Reserved.

  • twitter novus
  • Linkedln novus